1. ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญ-ประจำปี-พ.ศ.2562

2. ประกาศเรียกเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก-สมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-2562

3. ประกาศเรียกเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก-สมัยสามัญ-สมัยที่-4-ประจำปี-2562

4. ประกาศเรียกเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก-สมัยสามัญ-สมัยที่-3-ประจำปี-2562

5. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญวิสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-2562

6. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-2562

7. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่-4-ประจำปี-2562

8. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-2-ประจำปี-2562

9. รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่-1-ประจำปี-2562

10.รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญวิสามัญ-สมัยที่-2-ประจำปี-2562

11.รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ-สมัยที่-3-ครั้งที่-1-ประจำปี-2562

 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม