เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต2562
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2562

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันการรับสินบน พ.ศ.2562
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้่ส่วนเสียมีส่วนร่วม พ.ศ.2562_1
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ.2562_2
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ พ.ศ.2562_1
คู่มือจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการเลื่อนระดับ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562
แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2563
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2561
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2561
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผน ปปท. พ.ศ. 2562(รอบ6เดือน)
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2561
รายงานติดตามผลการปฎิบัติตามแผนการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2562
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน
ข้อมูลสถิติการให้บริการ2562
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมและการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปี 2562
เจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร2562
ขอความร่วมมือประชาชน ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต(ปี61-64)

รายงานการฝึกอบรมโครงการคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาฯ ประจำปี พ.ศ.2561
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี61
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ6เดือน
รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน พ.ศ.2561
ข้อบัญญัติเรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์-ร้องเรียน
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัตืงบประมาณรายจ่ายประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน-รอบ-6-เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี2561
แผนดำเนินงานประจำปี_2
แผนดำเนินงานประจำปี_1
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก เรื่อง การรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)

รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2560
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
ประกาศการใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี

ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2559
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม59

ประมวลจริยธรรมของ อบต.แม่สุก59