คณะผู้บริหารและสภา

คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ

การเงิน-การคลัง

รายงานทางการคลัง

Statistics

จำนวนสมาชิก : 8800
จำนวนข่าว: 265
เว็บลิงค์: 5
_VISITORS: 791090
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Doungpon   
พุธ, 23 มิถุนายน 2010

                                                         Smile  สภาพทั่วไปของตำบลแม่สุก Smile


ลักษณะที่ตั้ง / อาณาเขต / และเขตการปกครอง

                 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก  อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม ประมาณ  9  กิโลเมตร  มีพื้นที่ประมาณ 126  ตารางกิโลเมตร หรือ 78,750 ไร่  หมู่บ้านอยู่ห่างไกลที่สุด  25  กิโลเมตร    มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

 

-  ทิศเหนือติดต่อกับอบต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ,อบต.หัวเมือง อ.เมืองปาน 
-  ทิศใต้ ติดต่อกับ อบต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม 
-  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อบต.ทุ่งผึ้ง,อบต.ปงดอน อ.แจ้ห่ม
- ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อบต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน

 

และในตำบลแม่สุก มีพื้นที่ป่าไม้อยู่ประมาณ ร้อยละ  64  ของพื้นที่ตำบล

 

การแบ่งเขตการปกครอง

                   ตำบลแม่สุก   แบ่งเขตการปกครองออกเป็น    12   หมู่บ้าน    ได้แก่
       

หมู่ที่   1      บ้านแม่สุก นายหล้า บุญทวี            กำนันตำบลแม่สุก
หมู่ที่   2 บ้านหนองกอก นายแก้วมา พูดงาม  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่   3 บ้านศรีบุญเรือง นายวิสุทธิ์ ขยันทำ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่   4 บ้านทุ่งคา  นายยงยุทธ์  ปินใจกุลผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่   5 บ้านกิ่ว นายธวัช   ประทันยะผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่   6 บ้านใหม่สามัคคี      นายสุพรรณ   สุรินทร์ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่   7 บ้านปางตุ้ม นายอุบล   ศรีแก้วใสผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่   8 บ้านผาช่อ  นายสากล จันทะวัง ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่   9  บ้านสบสุก นางจันทร์คำ ญานะ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  10 บ้านทุ่งคาใต้ นายนิตย์     เชาว์ไวผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่  11 บ้านศรีบุญเรืองใต้ นายมณี   ละมูล ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  12 บ้านแม่สุกสามัคคี นายบุญช่วย สูตรเลข ผู้ใหญ่บ้าน

          
 ประชากร

               ปัจจุบันในเขตตำบลแม่สุก มีประชากรทั้งหมู่บ้าน รวมทั้งสิ้น 7,171  คน แบ่งเป็นชาย  3,583  คน หญิง   3,588  คน  ครัวเรือนมีทั้งหมด  2,337 ครัวเรือน   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร คือ  ทำนา   ทำไร่   เลี้ยงสัตว์    และรับจ้าง ความหนาแน่น ของประชากรเฉลี่ย    57.98    คน/ตารางกิโลเมตร

 

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 

              - มีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ   80  ตร.กม.   หรือประมาณร้อยละ   64   ของพื้นที่ทั้งหมด

 

สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

               อาชีพที่สำคัญและเป็นอาชีพหลักของตำบลแม่สุกคือการเกษตร  ได้แก่   ทำนา   ทำไร่    เลี้ยงสัตว์
และ   รับจ้าง


การเกษตร

              โดยส่วนมากประชากรในพื้นที่จะปลูกข้าว ถั่วลิสง  ข้าวโพด ยาสูบ ผักกาดเขียวปลี  มันฝรั่ง ถั่วแระ  นอกจากนี้มีการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นและพืชผักสวนครัว แต่ปลูกในปริมาณไม่มากนักจะปลูกตามสวนหลังบ้าน  โดยมีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีของตำบล คอยให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการเกษตรให้กับราษฎรในตำบล

 

การเลี้ยงสัตว์

           ส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงไว้ ใช้งานและจำหน่ายไม่มากนัก เช่น โค  กระบือ ไก่  เป็ด  สุกร


สภาพทางสังคม

           ประชากรในตำบลแม่สุกส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีประชาชนบางส่วนนับถือ
ศาสนาคริสต์ โดยมี วัด/สำนักสงฆ์ 9 แห่ง โบสถ์ 1 แห่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและงานประเพณีต่าง ๆ

 

ด้านการศึกษา

           ในตำบลแม่สุก มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา    4    แห่งโรงเรียนมัธยมศึกษา  2 แห่ง   และมีโรงเรียนพระปริยัติธรรม    จำนวน   1   แห่ง   ดังนี้

 

โรงเรียนระดับประถมศึกษา

1.  โรงเรียนบ้านแม่สุก ตั้งอยู่บ้านแม่สุก หมู่ที่    1 
2.  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ตั้งอยู่บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่    6 
3.  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง ตั้งอยู่บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่  11
 
4.  โรงเรียนบ้านหนองกอก ตั้งอยู่บ้านหนองกอก  หมู่ที่    2 

                
          
              


 

 

โรงเรียนมัธยมศึกษา  (โรงเรียนขยายโอกาส   ตั้งแต่ชั้นอนุบาล   จนถึง  มัธยมศึกษาปีที่  3)

1.  โรงเรียนทุ่งคาวิทยา ตั้งอยู่บ้านทุ่งคาใต้ หมู่ที่  10
2.  โรงเรียนผาช่อวิทยา ตั้งอยู่บ้านผาช่อ หมู่ที่    8 

         

โรงเรียนปริยัติธรรม

1.  โรงเรียนแม่สุกศึกษา  ตั้งอยู่บ้านแม่สุก หมู่ที่  1 

 

ด้านการสาธารณสุข

                ในเขตตำบลแม่สุก มีสถานีอนามัยประจำตำบล และหมู่บ้าน    จำนวน   2    แห่ง   ดังนี้

                1.  สถานีอนามัยบ้านแม่สุก   ตั้งอยู่หมู่ที่ 1   บ้านแม่สุก   ซึ่งเป็นสถานีอนามัยที่มี นายแพทย์ และพยาบาล     จากโรงพยาบาลแจ้ห่ม    มาให้บริการตรวจรักษาทุกวัน

                2.  สถานีอนามัยบ้านกิ่ว ตั้งอยู่หมู่ที่   5   บ้านกิ่ว

                ประชาชนในตำบลมีอัตราการใช้ส้วมราดน้ำ จำนวนเต็ม 100 %

 

ด้านการบริการด้านอื่น ๆ

                องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุกได้มีการให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ      ดังนี้

จัดให้มีที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จำนวน  12 แห่ง 
ที่ทำการไปรษณีย์ตำบล  จำนวน  1  แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  1 แห่ง  
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล  จำนวน  1 แห่ง 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ศูนย์คอมพิวเตอร์  อบต.แม่สุก จำนวน 1  แห่ง

   
ด้านการคมนาคม-ขนส่ง

                 ปัจจุบันการคมนาคมขนส่งระหว่างเขตตำบลแม่สุกกับอำเภอแจ้ห่ม จะใช้ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 1035   สายลำปาง-แจ้ห่ม-วังเหนือ มีรถโดยสารประจำทางบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ส่วนการติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบลเป็นถนนลาดยางของสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท สายแม่สุก-บ้านขาม   รถโดยสารให้บริการแก่ประชาชนโดยทั่วไปเช่นกัน

 

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรกรรมและอุปโภค-บริโภค

                 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก มีแหล่งนำธรรมชาติเพื่อการเกษตร ได้แก่ ลำน้ำ ลำห้วย 2 สาย คือลำน้ำสอยและลำน้ำแม่สุก ซึ่งยังไม่สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดปี และมีแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเองได้แก่ ฝาย    อีก   10   แห่ง และยังมีแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค - บริโภค ได้แก่ บ่อน้ำตื้น โดยจะมีทุกหมู่บ้านซึ่งขุดใช้เอง ภายในครัวเรือน  จำนวน   88  บ่อ  และประปาหมู่บ้านอีก  17   แห่ง

 

ข้อมูลอื่น ๆ

         - ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น 350 คน
         - ไทยอาสาป้องกันชาติ 1 รุ่น 150 คน
         - กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ 1 รุ่น   100 คน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( อังคาร, 15 กรกฎาคม 2014 )
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >