คณะผู้บริหารและสภา

คณะผู้บริหาร
ฝ่ายนิติบัญญัติ

การเงิน-การคลัง

รายงานทางการคลัง

Statistics

จำนวนสมาชิก : 8800
จำนวนข่าว: 265
เว็บลิงค์: 5
_VISITORS: 791087
ส่วนศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล์
เขียนโดย Doungpon   
อังคาร, 24 พฤษภาคม 2011

              m

 

 

 

อำนาจและหน้าที่ของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

          มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เกี่ยวกับการวางแผน กำหนดนโยบาย แผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษาปฐมวัย สำรวจเก็บข้อมูล สถิติการศึกษา การวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาหลักสูตร วัดผลประเมินผล  ควบคุมมาตรฐานสถานศึกษา เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาการจัดการศึกษา และส่งเสริมการศึกษาทั้งใน-นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส่งเสริมพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ ส่งเสริมพัฒนาแหล่งการท่องเที่ยว งานเกี่ยวกับการสาธารสุข การควบคุมโรค เฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อ และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งานคือ

 

1.งานบริหารการศึกษา
-งานบริหารงานวิชาการ  การนิเทศการศึกษา พัฒนาหลักสูตร ส่งเสริมคุณภาพควบคุมมาตรฐานการศึกษา
  วางแผนโครงการทางวิชาการ  และการวัดผลประเมินผลการจัดการศึกษา
-งานบริหารงานบุคคล และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา     วางแผนบุคลากรและพัฒนาบุคลากร 
   ประเมินผลการปฏิบัติงาน   ประชุม อบรมสัมมนา
-งานบริหารกิจการนักเรียน    การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
-งานบริหารและควบคุมงบประมาณและพัสดุทางการศึกษา
-งานบริหารงานธุรการและการประสานเครือข่ายทางการศึกษา


2.งานการศึกษาปฐมวัย
-งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   กำกับดูแล นิเทศติดตาม ส่งเสริม การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็ก จำนวน 7 ศูนย์
-งานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา อบรม ประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และส่งเสริมการศึกษาต่อ
-งานอาคารสถานที่ พิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิก รวมศูนย์ฯ และปรับปรุงซ่อมแซ ศูนย์ฯ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
   ระบบความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 -งานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมตามหลักสูตร
   จัดหาวัสดุอุปกรณ์  สื่อการสอน วิจัยทางการศึกษา จัดทำเอกสารทางวิชาการ นิเทศการเรียนการสอน
   วัดผลประเมินผล ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 
-งานการมีส่วนร่วมและสนับสนุนทุกภาคส่วน การระดมทรัพยากรสนับสนุนการศึกษา ความสัมพันธ์กับ
  ชุมชน
-งานส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัย สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาเด็กปฐมวัย


3.งานสงเสริมการศึกษาใน - นอกระบบ - กิจกรรมเด็กและเยาวชน
-งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล จำนวน 6 โรง ด้านงบประมาณอุดหนุน อาหาร
  กลางวัน  อาหารเสริม (นม) ส่งเสริมสนับสนุนเสนอแนะ และเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา
-งานประสารสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
-งานศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การบริหารจัดการศูนย์อินเตอร์เน็ตตำบลแม่สุก
-งานศูนย์เยาวชน พัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชน ส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาเด็กยากจนและเด็กด้อยโอกาส
-งานป้องกันและควบคุมและแก้ไขปัญหาความประพฤติเด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์
-งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด   การรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด


4.งานส่งเสริมสนับสนุน การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
-งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจการศาสนา และดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ในวันสำคัญทางศาสนา
-งานส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนสถาน
-งานจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรมตำบล
-งานส่งเสริมรักษา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และดำเนินการโครงการ/กิจกรรมในวันสำคัญต่างที่เกี่ยวข้อง
  กับประเพณี
-งานส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- งานรัฐพิธี   ดำเนินการโครงการ /กิจกรรมที่เกี่ยวกับวันสำคัญของชาติ


5.งานส่งเสริมการกีฬานันทนาการ และการท่องเที่ยว
-งานการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชนต้านยาเสพติดประจำตำบล
-งานจัดหาและดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์การกีฬา และบำรุงรักษาสนามกีฬาตำบล
-งานส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
-งานการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ
-งานการจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเยาวชนและประชาชนในเขตตำบล
-งานส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว


6.งานธุรการในส่วนการศึกษาฯ
-งานสารบรรณ ของส่วนการศึกษาฯ
-งานพิมพ์หนังสือราชการทุกประเภทในส่วนการศึกษาฯ
-งานปฏิคม ต้อนรับ และอำนวยความสะดวกกับผู้มาติดต่อราชการ
-งานรับ-ส่งหนังสือเวียน ทั้งในและนอกสถานที่
-งานการรายงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
-ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


7.งานสาธารณสุข
-งานเฝ้าระวังโรคระบาด
-งานป้องกันและระงับโรคติดต่อนำโดยคน แมลง สัตว์
-งานจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ
-งานประสานส่งเสริมสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่นตำบลแม่สุก

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( จันทร์, 02 มิถุนายน 2014 )
 
ถัดไป >